Awans zawodowy nauczycieli

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z procedurą

( Nie wypełniać DRUKOWANYMI literami )

Informacje o wnioskodawcy

Informacje o miejscu pracy
Informacje o akcie nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Informacje dotyczące udziału przedstawiciela związku zawodowego w pracach komisji kwalifikacyjnej
W przypadku wniosku o udział przedstawiciela związku zawodowego, należy zaznaczyć pole TAK oraz wpisać nazwę właściwego związku wraz z adresem.Do wniosku dołączam opis i analizę zrealizowanych wymagań określonych w:

wraz z poświadczoną kopią dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Załączniki 1-3 i 10 są obowiązkowe do każdego wniosku, natomiast z załączników 4-9 należy wybrać minimum 3.


Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, ul. Kościuszki 93, Poznań. Osobie, której dane są przetwarzane służy prawo ich poprawienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla innych celów niż realizacja zadań wynikających z awansu zawodowego w Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz wobec przekazywania ich innym podmiotom.